Ausgabe März - Mai 2018
 Ausgabe Juni - August 2018
 Ausgabe September - November 2018
 Ausgabe Dezember - Februar 2019
 Ausgabe März - Mai 2019
Ausgabe Juli - September 2019
Ausgabe Oktober - Dezember 2019